Gämi Robot ýaryşy

00

days

:

00

hours

:

00

minutes

:

00

SECONDS

Ýetip gelýär :). Bizi yzarlaň we taýyn boluň !

Gämi Robot ýaryşy

"Dana" bilim merkezi tarapyndan gurnalýar.

Gökdepe, Berkararlyk 1

"Dana" bilim merkeziniň Gökdepe şahamçasy Täze medeniýet köşgüniň arkasynda ýerleşýär. 

Iýul 17

Sanlyja günlerden, ýagny 17-nji iýulda "Dana" bilim merkeziniň Gökdepe şahamçasynda duşuşarys. Ýaryşymyz şol gün sagat 9-da başlar.

Mugt

Ýaryşy görmek we gatnaşmak mugtdyr. 

Ýaryşyň plany

9 AM

left

Gämi Robot ýaryşynyň açylyşy bolar. Ýaryşyň her kategoriýasynyň şertleri we düzgünleri barada tanyşdyrylar. Ýaryşlaryň kategoriýalaryndaky tertiplerde üýtgemeler bolup biler.  

10 AM

left

Ýaryşyň maksady howuzda bellenilen araçägi iň gysga wagtda geçmek. 

10.30 AM

left

Robot gämiler suratda görkezilen ugurlar boýunça 2 gezek aýlawy tamamlamaly, tamamlap bilmedik ýagdaýynda indiki tapgyra geçip bilenok.

11 AM

left

Ýaryşyň maksady howuzdaky toplary toplap degişli sebede alyp barmaly. 

Ýaryşyň şertleri

Her kategoriýa üçin gämileriň ölçegleri bellenilen ululykdan uly bolmaly däldir. Gämileriň motory we batereýasy çäklendirilen kategoriýalarda şertde bellenilşinden köp bolmaly däldir.

1. Howuzdan gönüligine ýüzme ýaryşy

- Robotyň ölçegleri ini-20 sm, uzynlygy-30 sm, beýikligi çäksiz .      - Robotda motordan diňe bir sany ulanmak bolýar. - Robotda Li – ion (Lithium ion battery 3.7 V) batareýadan diňe birini ulanmak bolýar. - Roboty başladyp duruzýan düwme (switch) bolmaly. - Gatnaşyjy 01.01.2010-njy ýyldan soň doglan bolmaly. ( 1-nji ýaryşda ýaşy kesgitlemek üçin dogluş hakyndaky şahadatnamanyň nusgasyny getirmek zerurdyr). - Ýokardaky şertlere gabat gelmeýän robotlar we gatnaşyjylar ýaryşa kabul edilmeýär. - Ýaryşyň maksady howuzda bellenilen araçägi iň gysga wagtda geçmek.  - Howuzyň çäklerine görä gatnaşyjylar bir ýa-da birden köp bolup biler.    - Jürlewük çalnandan soň gämi adaty ýagdaýda pellehana barandan soň ikinji gezek synanşyga rugsat berilmeýär.  - Jürlewük çalnandan soň gatnaşyjynyň gämisinde adatdan daşary ýagdaý dörese (gäminiň suwa batmagy, döwülmegi, simlarynyň gopmagy we ş.m) täzeden çemeleşmäge iň köp iki gezek rugsat berilýär.  - Gatnaşyjy ýaryşa çagyrylandan soň gämisi işlemese çagyrylyş tertibiniň soňuna geçirilýär we herkim üçin şu tertip dowam etdirilýär. Bu ýagdaýa iň köp iki gezek rugsat edilýär.  - Herbir gatnaşyjynyň wagtlary aýry-aýry belleniljekdir. - Ýaryşda I, II we III ýerlere baýrakly orunlary bar.

Gallery

Biz bilen ýatdan çykmajak pursatlary ýaşaň .

Soragyňyz barmy ?

Ýaryş barada soragyňyz / teklibiňiz bar bolsa ýa-da hyzmatdaşlyk üçin bize ýazyp bilersiňiz !

Hyzmatdaşlarymyz

Logo

This website was built with Renderforest, but NOT managed by it. Please report if there is abusive or inappropriate content.